KARAALEE GURGUDDO 3 KAN FACEBOOK ITTIIN HACK TAHU DANDAHU (qabxii 3)

oromotech
oromotech.com

Akkuma beekkamu yeroo ammaa kana facebook keenna namoota hin beekkamneen nu jalaa butamaa ( hack) tahaa jira kanumaan wal qabatee karaalee hattoonni facebook keenna ittiin nu jalaa hatuu dandahanii fi akkamitti ufirraa ittisuu akka dandeennu akka itti aanutti isiniif ibsa

1.FACEBOOK PHISHING 

karaan facebook phishing jedhamu kun karaa baay’innaan hattoonni itti fayyadamanii dha facebook phishing jechuun fuula nuti facebook keenna log in itti goonu yokaan email fi password keenna itti barreessinu kan original hin tahin fakkeessanii hojjachuun link page sanii karaa email fi message facebook keenyaatiin nuuf ergu yennaa nuti link sana tuqnu email fi password keenya akka itti guunnu nu gaafata yo itti guunne email fi password keenya oso nuti hin beekin hattoota harka seena jechuudha.

AKKAMITTI UFIRRA ITTISNA?

Yero kamiyyuu link karaa email yokan message dhaan nuuf dhufu hundayyu oso hin banin dura eenyu akka nutti erge ilalu qabna yo akka tasa kan bannu taate ammo yo inni email fi password kan nu gaafatu tahe itti guutuu dhabuu fi link san ufirraa haqudhaan nama linki san nutti erges block ufirraa godhudhaan ufirra ittisuu dandeenna

2.Keylogging

Karaan keylogging jedhamu kunis kan baay’innaan hattoonni itti fayyadamaniidha keylogging jechun software salphaa computer fi mobile keenna irratti install godhamuudha software eega install godhame booda wantoota nuti computer yoka mobile keenna irratti hojjannu hunda isaa waraabee(record) godhee hattootaaf erga kana jechuun yeroo nuti computer yokan mobile keenna irratti email fi password facebook keenya barreessinu wanta nuti barreessine sana copy godhee oso nuti hin beekne hattootaf erga jechuudha.

AKKAMITTI UFIRRA ITTISNA?

Yero mara antivirus update tahe mobile keenna irra qabaachuu qabna ,computer fi mobile keenna namoota hin beeknetti kennu dhabuu , yero hunda google chrome fayyadamuu,yero hunda software fi application waanii isaa hin beekne download godhuu irra uf qusachuudhan ufirra ittisu dandeenna.

4. Mobile Phone Hacking

mobile phone hacking jechuun karaa kanaan jalqaba hattoonni mobile keenna keessa osoo nuti hin beekin eega seenan booda wanta mobile keenna keessa jiru hunda akka fedha isaani godhuu dandahu kana jechuun facebook keenna fi email keennas harka isaanii keessatti deebifatanii jiran waan taheef karaa kanaanis facebook keenna hatamuu dandaha jechuudha. mobile akkamitti hack godhuun akka dandahamu barumsa biraatiin isiniif dhiheessa.

AKKAMITTI UFIRRA ITTISNA?

mobile keenna namota hin amannetti kennu dhabuu application hin barbaachifne install godhuu dhiisuu (file) wantoota kara email nuf ergaman maalumma isaa oso sirritti hin hubatin download godhuu irra uf qusachu fi antivirus update tahe yero hunda mobile keenna irraa qabaachudhan ufirra ittisuu dandeenna.

yaada fi gaafii yoo qabaattan yeroo hunda isin keessummeessuf qophiidha.

 

Advertisements

One thought on “KARAALEE GURGUDDO 3 KAN FACEBOOK ITTIIN HACK TAHU DANDAHU (qabxii 3)

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: