FINNIISA AKKAMITTI BALLEESSINA?

Screenshot_3-1200x630
oromotech.com

FINNISA ( ACNE VULGARIS)
by DR KD

Finnisni rakkoo gogaa irratti mul’atu yoo tahu xannacha gogaa keessatti argamu afaan ingiliffaan ‘sebaceous gland’ kan jedhamuun wal qabata. Finnisni mallattoo dargaggummaa tahee fudhatamaa ture. Dhugumatti finnisni kan mul’atu yeroo dargaggummaati. Sababni isaas xannachi kun guutummaatti bilchaatee kan hojii jalqabu yeroo dargaggummaa waan taheefi. Baay’inni isaa yoo walcaale malee namni kamiyyuu finnisni qaama isaa irratti hin bahiin hin hafu.
FINNISA MAALTU FIDA
Wantootni finnisa fidan jedhaman hedduu tahanis keessaa muraasni isaanii;
 Xannachi kun yoo baay’inaan hormoonii ‘sebum’ jedhamu kan burqisiisu(maddisiisu) tahe.
 Baakteeriyaa ‘Propionebacterium acne’ jedhamu.
 Infeekshinii(kulkula)
 Muddama(stress)
 Dibata garaagaraa
YEROO FINNISNI NUTTI BAHU MAAL GOCHUU QABNA?
 Tuttuquu dhiisuu; yeroo tuttuqtan ykn cuunfitan baakteriyaaf karaa bana waan taheef gara infeekshiniitti jijjiirama. Akkasumas yeroo fayyu godaannisa bifa gogaa keessanii jijjiiru uumuu dandaha.
 Qulqullina qaamaa sirriitti eeguu garuu yeroo qaama dhiqattan garmalee riguu ykn sukkuumuu dhiisuu.
 Finnisni sinitti bahe ofumasaa ni bada. Garuu finnisni gariin ofii baduu dhiisuu dandaha. Keessumaa kanneen dhidhiitahan ykn baay’inaan gogaarra faca’an yoo isin mudate mana yaala deemuun yaala gahaa argachuun barbaachisaadha.
Mana yaalaa osoo hin deemiin ofgargaaruuf ammo
Mala sadii fayadamuudhaan FINNISA (acne) guutummaa guutuutti BALLEESSUUN ni danda’ama
1ffaa. Loomii: Cuunfaa loomii jirbiitti jiisuudhaan bakka finnisa qabutti galgala dibanii buluu ganama immoo ofirraa dhiquudha.
2ffaa. Cabbii kafanaan maranii bakka finnisa qabu sanarratti gadi qabanii turuu.
3ffaa. Bishaan danfisnee hurka isaa bakka finnisa qabu sanatti qabuun finnis ni balleessa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: