FORFORII AKKAMITTI UFIRRAA BALLEESSINA?

Screenshot_2-1200x630
OROMOTECH.COM

FOROFORII (Subhoerric dermatitis)

Foroforiin dhukkuba gogaa kamiyyuu caalaa hawaasa keesatti
argama, umurii hundaa huba, takka ni dhufa takka ni deema malee
guutummaatti qoricha takkaan hin dhiisu.
1. Shaampoo qabiyyeewwan kana of keessaa qabaniin rifeensa
dhiqachuu. Isaanis: Tar, antifungal antibiotics, Zinc pyrithione,
selenium sulfide. Hunda isaanii qabaachuu baatus shampoon
fayyadamnu tokko yokaan lamaan isaanii yoo ofirraa qabaate
gaariidha.
2. Qorichoonni akka steroid scalp lotion fi anti-fungal garaa garaa
kennaman ni balleessu.
3. Yoo wal’aannu haga mallattoon isaa badutti qofa ta’uu qaba.
Sababni isaas erga nurraa badee booda itti fufanii yaaluun yeroof
qarshii fixuu malee akka deebee hin dhufne waan hin ittifneef.
4. Qaama fi rifeensa keenya yeroo yerootti dhiqachuun waan akka
zayitaa sebum kan qaamni keenya oomishu kan dhukkuba kanaaf
haala mijeessu dhabamsiisuun hedduu gargaara.
5. Dhumarratti mana yaalaa deemnee yoo nurraa baduu dide
qorichoota biraa fayyadamuun ni danda’ama.
6. Walumaa galatti foroforiin sirritti yaalamee fayyuu danda’a. Akka
deebI’e namatti hin deebine gochuun garuu rakkisaadha.
DR.GURMEESSAA
Fayyaan Faaya.

Advertisements

One thought on “FORFORII AKKAMITTI UFIRRAA BALLEESSINA?

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: