DHIIBBAA DHIIGAA HIR’ISUUF QABXIILEE ASIIN GADII KANA DUBBISAA
*************************
* Nyaata sooqiddi itti hin baay’annee (guyyatti wolumaa galatti sooqida moonqaa shaayii tokkoo gadii) ykn nyaata sooqida hin qabne fayyadamuu.
.
* Fuduraaf Kuduraa Pootashiyeemi baay’ee of keessa qaban kan akka Muuzii, Abukaadoo, Aapilii, Mixaaxisha(Dinnichaa mi’aa), Shaanaa fa’a fayyadamuu. Hundee diimaa, kaarotiifi qullubis fayyadamu.
.
* Nyaata akka foon diimaa, killee/buuphaa, coomaa fi dhadhaa daran xiqqeessu.
.
* Tamboo ykn Sigaaraa fayyadamuu dhiisuu ykn aarsuu dhabuu.
.
* Hamma Alkoolii dhugnu guyyatti dhiiraaf gara biiraa lamatti, dubartiif ammoo gara biiraa tokkotti, gadi buusuu ykn guutumaan guutuutti dhiisu. Dhugaatileen adda addaa hammi alkooliin isaan qaban garagara waan ta’eef dhiiraaf alkoolii 28g (giraama 28) dubaraaf ammoo 14g gadi ta’uu qaba.
.
* Buna baay’isanii dhuguu dhabuu ykn dhiisuu. Bunni namoota tokko tokko irratti dhiibaa dhiigaa yeroo gabaabduuf haalaan ol kaasu danda’a.
.
* Sochii qaamaa ( deemsa ariifanna, daakkaa, daansii, fi kkf) guyya guyyaan daqiiqaa soddomaaf yoo xiqaate torbaanitti guyyota shaniif hojjachuu. Kana yeroo dheeraaf hojatanii addaan kutuun dhiibaan dhiiga akka ol ka’u godha. Kanaaf dhaabbanaan hojjachuun barbaachisaadha.
.
* Ulfaatinna qaama keenyaa hirdhisuu. Keessattu ulfaatinna qabaachuu qabnuu ol yoo ta’e.
.
* Haguma danda’ameen Cinqaamuuf dhippachuu dhabu.
.
* Dhiibba dhiigaa keenya yero yeroon saffaramuu, hordoffii yaalaa yoo qabaanne haalaan hordofuu.
.
* Waa hunda caalaa gorsa Doktorri keenya nuuf kennutti fayyadamuu.

 

Advertisements

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s