GARUU SHAMMARRAN NAMA HIN JIBBANII?

Sababa ati hin beekneen shamarran ati gaafii jaalalaaa gaafattu marti akka si hin jaalanne yoo sitti himan Yeroo fi eddoo garagaraattis ilaalchi shamarran siif qaban eddo hundatti wal fakkaataa yoo tahe sana booda  gafiin sila ana shamarran maaliif na jibban jedhu sammuu kee keessatti uumamuun hin hafu.

Egaa gaafii kee kanaaf deebii argachuu barbaadda? Sababa shamarran si jibbaniif akka armaan gadiitti dubbisi

✓Jalqaba irratti shamarran akka nama hin jibbine beekuu qabda garuu ati filannoo isaanii tahuu dhiisuu dandeetta

Itti aansuun  rakkoon guddaan si bira jira waan taheef ani eennu maal godhaa jira jettee uf ilaaluu qabda amaloota shamarran dhiira irratti jibban kan asiin gaditti tarraahe keessaa atis amala kanniin yoo qabaatte shamarran saniif akka si jibban beeytee amala kee sirreessuu qabda

✓ dhiira dubartii tuffatu

✓ dhiira mallaqatti amanu

✓ dhiira qulqullina hin eegganne

✓ dhiira kijibu

✓ dhiira waan hunda anatu beeka jedhu

✓ dhiira gowwaa/kan waan badaa fi waan gaarii addaan baase hin beekne

✓ dhiira shamarran jibbitu fakkenyaaf mana barumsa keessatti dhiira tokko shamarran heddumminan yoo jibbite dhiira san akka shamarran jibban durbi dhageette hundi sababa tokko malee si jibbu

✓ dhiira hattuu/kan mallaqas tahee qabeenya namaa saamu

✓ dhiira hafuurri afaan isaa ajaahu

✓ dhiira haadha ufii tumu

✓ dhiira qumaarii taphachuu jaallatu

✓ dhiira akka durbaa uf godhu/kan dhiira mo durba tahuu isaa haga nama dhibu takka akka durbaa tahu

Egaa qabxii asiin olitti tarraahe kanniin yoo ufirratti beeyte dafii amala kee jijjiiri yoo qabxii olitti tarraahe kana hunda waan ati hin qabne tahee garuu haga ammaatti jaalallee osoo hin qabaatin turte yoo tahe inni carraa kee wajjiin waan wal qabatu taha.

Odeeffannoon kuni yoo isin fayyade hiriyyoota keessaniifis share godhaa waan dubbistaniif galatoomaa 

Youtube channel keenya irratti barumsa hedduu dabarsaa waan jirruuf eddoo kana 👉OROMO TECH YOUTUBE CHANNEL tuquun subscribe godha nu hordofaa

Advertisements

2 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s