Yeroo baay’ee mobile keenya yeroo charge irratti bilbila haasonu namatti dhooha odeeffannoon jedhu bal’innaan tamsaasamaa ture haa tahu malee haga ammaatti dhohinsa haala sanaan uumamuun namoonni hedduun miidhamaa jiraachuun beekkamaadha.

Kana dura mobile rakkoo akkanaa qabu mobile samsung qofa akka tahetti dubbatamaa ture wagga tokko dura mobile samsung note 7 jedhamu hojjatamee akkauma gabaaf raabsameen rakkoo akkanaa kana dhaqqabsiisee ture yeroo sanitti company Samsung mobile note 7 jedhamu kan yeroo muraasa qofaaf gabaadhaaf dhiyaate ture akka sassaabamee hundi isaa kara company deebi’u godhamee haala sanaan haga tokko lubbuu namoota hedduu baraaruun dandahame

Amma ammoo biyya Australia magaalaa Sydney keessatti keessatti dargaggeessi umrii 36 tokko mobile iphone 6 kiisii duuba keessa kaayyatee osoo cycle oofaa jiru balaa konkolataa isa mudateen bakka kufetti mobile iphone itti dhoohee haala suuraa armaan olii irratti argitan kanaan miidhaa irraan gahee jira

Akka dargaggeessi kuni jedhutti jalqaba kiisii kiyya keessa aarri yeroo bahu argee booda maalinni jedhee wayta ani harka ko kiisii keessa seensisu mobile akka ibiddaatti waan hoo’eef harkaaqan qabadhee uf keessa fuudhuuf yennaa jedhu harka koo na gubee uf keessaa fuudhuu hin dandeenne jedhe dubbate

Booda aarri gara dhoohinsaatti jijjiirame ibiddi mobile keessaa bahe uffata koo narratti gubee qaama kootis akka malee na miidhe jechuudhaan dubbate.

Egaa yaa lammii too meesha electronic kana hin amaninaa wanti waan namni biraa hojjate waan taheef hagam takka fayyaa keennaaf amansiisaa akka tahe beekuu hin dandeennu kanaafuu haga dandahamee odeeffannoo argattan hundatti fayyadamaa lubbuu keessaniifii lubbuu maatii keessanii eegaa

Odeeffannoon kuni yoo isin fayyade hiriyyota keessanifis share godhaa

Yo nu hordofuu barbaaddan youtube channel keenya link kana tuqaa subscribe godhaa nu hordofaa  OROMOTECH YOUTUBE CHANNEL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s